Ιστιοπλοΐα Περί ανέμων & υδάτων Ειδήσεις Επεξεργασία
Submit an Article
ΕΣΠΑ 2007 – 2013… Επιδοτήσεις στους Ναυτικούς Ομίλους Ελλάδας
Παρασκευή, 11 Φεβρουάριος 2011 21:35

ΕΣΠΑ 2007-2013
Στο πλαίσιο του Προγράμματος Εναλλακτικός Τουρισμός, ενισχύονται έργα ύψους επένδυσης από 15.000€ έως 400.000€ σε επιχειρήσεις με επιλέξιμους Κ.Α.Δ. 50, 55, 56, 77, 79, 85 και 93 (συγκεκριμένες υποκατηγορίες). Το ποσοστό επιχορήγησης ορίζεται στο 40%. 5% επιπλέον προσαύξηση για επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται σε μικρά νησιά κάτω των 3.100 κατοίκων…

ΣΚΟΠΟΣ  ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Σκοπός του προγράμματος είναι η υλοποίηση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού και αποσκοπεί:
Στη διαφοροποίηση και στον εμπλουτισμό του ελληνικού τουριστικού προϊόντος με την επιχειρηματική αξιοποίηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού.
Στην ανάδειξη και τουριστική αξιοποίηση του φυσικού και πολιτισμικού αποθέματος.
Στην άμβλυνση της εποχικότητας της τουριστικής ζήτησης.
Στην ανάπτυξη περιβαλλοντικής συνείδησης, στην αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών και στη δημιουργία υποδομών και σχεδίων δράσεων που πληρούν τα κριτήρια οικολογικής πιστοποίησης

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ :
Οι επιχειρήσεις που μπορούν να αιτηθούν επιδότηση από το συγκεκριμένο πρόγραμμα θα πρέπει:
Να δραστηριοποιούνται στους τομείς του εναλλακτικού τουρισμού και συγκεκριμένα στους επιλέξιμους κωδικούς των ΚΑΔ 50, 55, 56, 77, 79, 85, 93
Να έχουν κάνει έναρξη εργασιών πριν την 01.01.2010
Να λειτουργεί νόμιμα διατηρώντας σε ισχύ όλες τις προβλεπόμενες από το νόμο  άδειες λειτουργίας

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ
Στο πλαίσιο του Προγράμματος ενισχύονται έργα ύψους επένδυσης από 15.000€ έως 400.000€.
Το ύψος του προϋπολογισμού του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου δεν πρέπει να υπερβαίνει τον κύκλο εργασιών / ακαθάριστων εσόδων της επιχείρησης κατά το οικονομικό έτος 2010.
Το ποσοστό της επιχορήγησης ορίζεται στο 40%. Επιπλέον προσαύξηση κατά 5% δίνεται σε επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται σε μικρά νησιά κάτω των 3.100 κατοίκων.
Το υπόλοιπο του εγκεκριμένου προϋπολογισμού θα καλύπτεται με ιδιωτική συμμετοχή (ιδία συμμετοχή και τραπεζικός δανεισμός – εάν χρησιμοποιηθεί) του δικαιούχου της ενίσχυσης από 55% έως 60% ανάλογα με την περιοχή.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΔΑΠΑΝΕΣ
Προμήθεια εξοπλισμού  (έως 100% του επιλέξιμου προϋπολογισμού του έργου)
Κτιριακά – διαμόρφωση χώρων, ειδικές και βοηθητικές εγκαταστάσεις (έως 60% του επιλέξιμου προϋπολογισμού του έργου)
Δαπάνες προβολής προώθησης (max 15% του επιλέξιμου προϋπολογισμού του έργου)
Αμοιβές συμβούλων  (max 5% του επιλέξιμου προϋπολογισμού του έργου)
Άλλες δαπάνες- μεταφορά τεχνογνωσίας, αγορά δικαιωμάτων, ενσωμάτωση προτύπων κλπ- (max 5% του επιλέξιμου προϋπολογισμού του έργου)
Οι προαναφερθείσες  δαπάνες συνδέονται με τις παρακάτω ενδεικτικές ενέργειες:

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1: Εξοπλισμός για την εξυπηρέτηση των δραστηριοτήτων εναλλακτικού τουρισμού, ηλεκτρονικός, περιβαλλοντικός και λοιπός εξοπλισμός καθώς και μεταφορικά μέσα
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2: Διαμόρφωση- αναβάθμιση υφιστάμενων κτιρίων και εγκαταστάσεων, αποθηκευτικοί χώροι, ειδικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις εξοικονόμησης – παραγωγής ενέργειας
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3: Συμμετοχή σε εκθέσεις, ανάρτηση επιγραφών, προβολή στο Διαδίκτυο, καταχωρήσεις σε έντυπα
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4: Υπηρεσίες συμβούλων, τεχνικές μελέτες, προετοιμασία έκδοσης αδειών, έρευνες αγοράς, συστήματα διαχείρισης
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  5: Μεταφορά τεχνογνωσίας, απόκτηση πατέντας, πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης ποιότητας

Σημαντικές Παρατηρήσεις :
•    Επιλέξιμες θεωρούνται οι δαπάνες μόνο εφόσον πραγματοποιούνται (συμφωνητικά, δελτία αποστολής, τιμολόγηση, εξόφληση), μετά την ημερομηνία προκήρυξης της Πράξης.
•    Το πρόγραμμα εμπίπτει στις διατάξεις του κανόνα De Minimis
 

Γραφτείτε στο Newsletter!

Προτεινόμενα & Υποστηρικτές

Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Εμφανίσεις Περιεχομένου : 579714
"Καμία Ανατολή δε μας βρίσκει εκεί που μας άφησε το ηλιοβασίλεμα. Ακόμα και όταν η γη κοιμάται, εμείς ταξιδεύουμε. Φεύγω με τον άνεμο μα δεν πρόκειται να εξαφανιστώ."
- Χαλίλ Γκιμπράν, 1883 - 1931.
(c) Ιστιοπλοϊκό Κανάλι - Sailing Channel Greece